Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving KvK: 56815034

BTW nummer: 852314619B01


Leverings- en betalingsvoorwaarden


De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden.


Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn bedrijf of beroep. Hiertoe zal een geldige VAR (verklaring arbeidsrelatie), een kopie ID bewijs en een geldige inschrijving KVK worden overlegd.


Opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden (deels) door een ander laten verrichten indien hij dit tevoren aan de opdrachtgever heeft medegedeeld en de opdrachtgever zich met die ander kan verenigen. Opdrachtgever kan slechts een ander weigeren indien deze niet aan een aantal tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet.


Opdrachtnemer blijft evenwel te allen tijde jegens opdrachtgever aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij de desbetreffende werkzaamheden zelf verricht heeft. Aansprakelijkheidsstelling kan echter nooit het bedrag overschrijden wat in de offerte is opgenomen (de aanneemsom)


De honorering van de werkzaamheden

Het over het honorarium verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting is voor rekening van opdrachtnemer. Bedragen zijn exclusief BTW.


Bij langer lopende overeenkomsten zal facturering per maand plaatsvinden.


Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.


Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor eventuele (toekomstige) aanspraken van de fiscus en/of van de bedrijfsvereniging voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het tussen partijen overeengekomen honorarium voor deze overeenkomst.


De vergoeding bij ontbinding van de overeenkomst

Deze overeenkomst is tussentijds door de opdrachtgever te ontbinden met een afrondingstermijn van 2 maanden. Ontbinding dient bij voorkeur mondeling aangekondigd en schriftelijk bevestigd te worden.   Het is de opdrachtnemer toegestaan dan nog noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van overdracht  uit te voeren en deze te declareren.


Accommodatie

De accommodatie waar de activiteiten zullen plaats vinden zal worden verzorgd door opdrachtgever